ШАНОВНІ ДЕПОНЕНТИ!

Повідомляємо  про внесення змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на підставі Рішення НКЦПФР №148 від 07.03.2017 р. « Що до порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України », шляхом викладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах в новій редакції.

А саме в пункт 2 « Обов’язки та права Депозитарної установи» Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах доповнити абзацом наступного змісту «Направляти у встановленому законодавством порядку депоненту, який є власником акцій акціонерного товариства на визначену відповідно до закону дату, повідомлення у разі направлення відповідним акціонерним товариством повідомлення акціонерам через депозитарну систему України відповідно до  Закону України  «Про акціонерні товариства».

У випадку відмови Депонента від внесених змін до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах на підставі Рішення НКЦПФР №148 від 07.03.2017 р. Депонент зобов’язаний направити Депозитарній установі повідомлення про розірвання цього Договору протягом 30 (тридцять) календарних днів тобто до 18.09.2017 р.